Operas
Arias
Mezzo

Addio, addio, o miei sospiri

Christoph Willibald Gluck

Orfeo ed Euridice

Orfeo (Mezzo)

Download free scores: "Addio, addio, o miei sospiri" PDF