Operas
Arias

Christian Gottlob Neefe

Opera vocal scores:

Die Apotheke