Operas
Arias

John Knowles Paine

Opera vocal scores:

Azara