Operas
Arias

Luigi Mancinelli

Opera vocal scores:

Ero e Leandro