Operas
Arias

Parisina

Pietro Mascagni

Preliminaries - Act I - Act IIAct III - Act IV