Operas
Arias

Astarté

Xavier Leroux

Preliminaries, Act I, Act IIAct III, Act IV